BEHENDIGE HUISHOND MAASTRICHT

Website-adres: https://www.behendigehuishond.nl.

Privacy Protocol Behendige Huishond Maastricht (BHM)

 1. Reikwijdte en doelstelling
 1. Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens van een lid van BHM die door of namens de vereniging worden verwerkt. Onder lid worden tevens verstaan gezinsleden, alsmede vrijwilligers die niet lid zijn van de vereniging.
  1. Dit protocol heeft tot doel:
 2. de persoonlijke levenssfeer van leden van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
 3. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 4. de rechten van leden te waarborgen.
 5. Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking geschiedt slechts ten behoeve van:

 1. de organisatie en de deelname aan activiteiten van de vereniging door  de leden;
 2. het ter beschikking stellen van materialen;
 3. het vastleggen en innen van contributies en cursusgelden;
 4. het behandelen van geschillen;
 5. de uitvoering of toepassing van wettelijke regelingen.

3 Verwerking van gegevens

Van een lid worden geen andere gegevens verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email adres en soortgelijke gegevens bedoeld voor communicatie;
 2. gegevens benodigd voor het vertegenwoordigen van de vereniging;
 3. gegevens met het oog op het vastleggen en innen van contributies en bijdragen voor verenigingsactiviteiten;
 4. andere dan de onder a tot en met c bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling;
 5. administratiecodes ten behoeve van de verwerking van de gegevens onder a tot en met d.

4 Verstrekking van gegevens

De personeelsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 1. degenen die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens;
 2. degenen die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van activiteiten van de vereniging, voor zover de gegevens relevant zijn voor de uitvoering van die activiteiten.

De persoonsgegevens zullen onder geen enkel beding worden verschaft aan derden die niet betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten van de vereniging.

5. Beveiliging en geheimhouding

5.1 Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies dan wel onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau en zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.2 Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens, zal het bestuur via een coderings- en wachtwoordbeveiliging aan de leden van het bestuur en de met de ledenadministratie belaste functionaris  toegang verlenen tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens, al naar gelang de werkzaamheden van de bestuursleden dan wel de functionaris dit vereisen.

5.3 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit protocol en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijk kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht.

6. Bewaartermijn

De persoonsgegevens van een lid worden meteen verwijderd bij de beƫindiging van het lidmaatschap, tenzij bepaalde persoonsgegevens nodig zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

7. Klachten

1. Indien iemand van mening is dat de bepalingen van dit protocol niet door de vereniging worden nageleefd, dient hij/zij zich te wenden tot de voorzitter van het bestuur.

2. Indien de ingediende klacht voor betrokkene niet leidt tot een voor hem/haar acceptabel resultaat, kan hij/zij zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit college is te bereiken via Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag of via het email adres mail@cbpweb.nl

8  Inwerkingtreding en citeertitel

Dit Protocol kan aangehaald worden als Privacy Protocol BHM.

Het treedt in werking op 25 mei 2018.

Aldus vastgesteld door het bestuur BHM in zijn vergadering op: 03-Mei-2021